• Chùa Lộc Uyển xin chân thành cảm niệm công đức cúng dường của quý Phật tử & đồng hương đã tùy tâm đóng góp ...